Ochrana osobných údajov - GDPR

Viete čo je to GDPR a či sa týka aj vašej firmy?

Ochrana osobných údajov - GDPR

Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov je tu (GDPR - General Data Protection Regulation). GDPR zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti, s ktorými sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr do 25. 5. 2018. Výkonný manažment nesmie čakať na lokálnu legislatívu a už teraz sa musí sústrediť na prípravu svojich zamestnancov, procesov a technológií. Implementácia nariadenia je pre každú organizáciu iná, ale obsahuje niektoré spoločné prvky. Zavedenie nových povinností môže trvať mesiace, ale aj roky. S CLIA agentúrou bude váš biznis pripravený, navyše znížime riziká vášho podnikania a zoptimalizujeme náklady.

GDPR (General Data Protection Regulation) je skratka pre nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou. Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018 a organizácie sú povinné sa zosúladiť s jeho požiadavkami. Najvýznamnejší akt EÚ práva tejto dekády. 177 úvodných ustanovení , 99 článkov a množstvo tzv. mäkkého práva. Regulácia s dopadom na 500 miliónov Európanov a takmer všetky organizácie pôsobiace na vnútornom trhu EÚ. GDPR nariadenie zavádza prísnejšie pokuty. GDPR za porušenie povinností pri ochrane osobných údajov stanovuje pokuty až do výšky 20.000.000 EUR, prípadne až do výšky 4 % z celosvetového ročného obratu.  

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré prináša GDPR

 1. EXTERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ A ORIENTÁCIA NA „PREVÁDZKAREŇ“
 2. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
 3. ZMENY V ÚPRAVE PRÁVNEHO VZŤAHU SO SPROSTREDKOVATEĽOM
 4. PRINCÍP ZODPOVEDNOSTI ZA SÚLAD S GDPR
 5. INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB
 6. PRAVIDLO JEDNÉHO KONTAKTNÉHO MIESTACEZHRANIČNÉ PRENOSY
 7. NOTIFIKÁCIE BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV
 8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
 9. SANKCIE
 10. ROZŠÍRENIE KONCEPTU DÁT SPADAJÚCICH POD OSOBNÉ ÚDAJE
 11. DOPLNENIE A PREPOJENIE GDPR S E-PRIVACY NARIADENÍM
 12. VZŤAH GDPR A NÁRODNÉHO PRÁVA
 13. SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA
 14. DPIA (BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA) A ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Rozsah ponúkaných služieb

  • ANALÝZA - Detailná analýza a identifikácia nedostatkov v bezpečnosti z právneho ako aj technologického hľadiska a miestne zisťovanie stavu.
  • DOMKUMENTÁCIA - Vypracovanie komplexnej dokumentácie vrátane implementácie do praxe a nastavenia interných procesov podľa potrieb firmy.
  • OUTSOURCING - Plníme úlohu zodpovednej osoby (DPO) podľa GDPR, aby ste boli zbavení rizík a mali najnovšie informácie. Budeme za Vás komunikovať so štátom aj sprostredkovateľmi.

Služby zodpovednej osoby

  • Priebežné školenie zamestnancov - Z dôvodu neustáleho vývoja v oblasti ochrany osobných údajov ako aj nových hrozieb je nutné priebežné školenie zamestnancov.
  • Sledovanie hrozieb, zraniteľností a právnych noviniek – Priebežné informovanie o aktuálnych otázkach a hrozbách.

Komplexné poradenstvo a spracovanie GDPR

Dobrá interná právna a bezpečnostná dokumentácia je základným predpokladom pre zníženie a elimináciu compliance rizika. Obráťte sa na odborníkov, ktorí Vám pomôžu dosiahnuť súlad s GDPR nariadením a nemusíte sa báť likvidačných pokút ani straty osobných údajov, ktoré sú v dnešnej dobe také cenné. CLIA agentúra zastreší Vašu spoločnosť po všetkých legislatívnych stránkach.

 

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Zjednodušte si podnikanie a zbavte sa administratívnej záťaže.

Kontaktujte nás