Ochrana osobných údajov

Ste pripravený na kontrolu inšpektorov
z úradu na ochranu osobných údajov?

6 povinností inšpektori z úradu
kontrolujú vždy:

 • dodržiavanie všeobecných zásad spracovávania osobných údajov
 • povinnosť oznámiť informačný systém na spracovanie osobných údajov
 • plnenie povinností prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa
 • zodpovednosť za bezpečnosť osobných udájov
 • povinnosti prevádzkovateľa pri poverení zodpovednej osoby
 • spôsob vybavovanie uplatneného práva dotknutej osoby

Aké povinnosti ste povinný
zo zákona dodržiavať?

  V záujme zachovania ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní je každý
  prevádzkovateľ povinný dodržiavať povinnosti, ktoré k nemu viaže zákon
  o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné:

 • určiť kto je prevádzkovateľom, prípadne sprostredkovateľom a
  vymedziť ich vzájomný vzťah prostredníctvom písomnej zmluvy
 • určiť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje
  nespracúvajú na základe osobitného zákona
 • vymedziť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ získavať,
  ak osobné údaje nie sú spracúvané na základe osobitného zákona
 • splniť si informačnú povinnosť voči dotknutej osobe pred získaním
  jej osobných údajov
 • oznámiť informačné systémy, prihlásiť informačné systémy
  na osobitnú registráciu alebo viesť o nich evidenciu
 • získať súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov,
  pokiaľ zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje, že osobné
  údaje sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby
 • dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie
  zodpovednej osoby, pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne, že výkonom
  dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu
 • prijať primerané bezpečnostné opatrenia a bezpečnostnú dokumentáciu
 • dodržiavať základné zásady získavania a spracúvania osobných údajov
 • určiť podmienky (prostriedky a spôsob) spracúvania osobných údajov
 • poučiť svoje oprávnené osoby
 • zachovávať mlčanlivosť
 • poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona

Potrebujete dokumentáciu
bezpečnostných opatrení?

  Áno ak:

 • spracúvate personálnu a mzdovú agendu
 • pracujete s údajmi zákazníkov, klientov, pacientov
 • spracúvate údaje pre vernostný program
 • predávate služby alebo produkty cez internet
 • monitorujete priestory kamerovým systémom

Ktoré údaje sú osobné?

 • titul, meno, priezvisko
 • adresa a ďalšie kontaktné údaje
 • dátum narodenia, rodné číslo
 • údaje o správaní alebo konaní
 • biometrické údaje
 • informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch
 • iné špecifické znaky

Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. je platný od 1. júla 2013
a jeho novelizácia vstúpila do platnosti 15.4. 2014 a vyhlášky od 1.5. 2014.

Ochrana osobných údajov a naše služby:

 • identifikácia informačných systémov
 • oznámenie, registrácia, evidencia informačných systémov
 • komplexné spracovanie dokumentácie bezpečnostných opatrení
 • vypracovanie bezpečnostné projektu
 • zaškolenie zodpovednej osoby a oprávnených osôb
 • poučenie o povinnosti mlčanlivosti
 • vypracovanie zmlúv so sprostredkovateľskými firmami
 • školenia, konzultácie
 • aktívna účasť pri kontrole z úradu na ochranu osobných údajov


Tím, ktorý sa venuje problematike ochrany osobných údajov, riadi
Ing. Eva Balogová ml., spracovateľ, školiteľ, zodpovedná osoba
audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005.

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Pripravte sa na kontrolu inšpektorov z úradu na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás