Ochrana pred požiarmi

Potrebujete odborného technika požiarnej
ochrany pre splnenie zákonných povinností?

Požiarna ochrana a naše služby:

 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • identifikácia miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • určenie protipožiarnych hliadok pracoviska a asistenčnej hliadky
 • školenie a odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • vypracovanie, vedenie a aktualizovanie dokumentácie
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov
 • zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru
 • spolupráca pri plnení ostatných povinností zo zákona č. 314/2002 a poskytovanie
  potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi

Odborná príprava v oblasti OPP:

 • školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky fyzickej osoby
 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky
 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska
 • odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

Dokumentácia požiarnej ochrany:

 • požiarny štatút
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny poriadok
 • požiarnu knihu
 • pokyny pre ohlasovňu požiarov
 • pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Vyhnite sa problémom s úradmi. Zbavte sa administratívnej záťaže.

Kontaktujte nás