Transferové oceňovanie

Ste pripravený na kontrolu daňového úradu zameranú na transferové oceňovanie?

3 povinnosti daňové kontroly
preverujú vždy:

 • všetky ekonomické, personálne alebo iné prepojenia spoločnosti
 • či transakcie realizované v rámci skupiny spĺňajú atribúty nezávislého vzťahu
 • či nedochádza k daňovým únikom pri transakciách v rámci skupiny

Čo vyžaduje novela zákona
o dani z príjmov?

 • uplatňovať princíp nezávislého vzťahu
 • používanie metód transferového oceňovania
 • povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní

Potrebujete mať vypracovanú
transferovú dokumentáciu?

Transferovú dokumentáciu potrebuje každý podnikateľský subjekt, ktorého obchodné a finančné transakcie
sú uskutočňované medzi závislými (personálne, kapitálovo a inak prepojenými) osobami. Od 1. januára 2015
sa povinnosť prípravy transferovej dokumentácie rozšírila zo zahraničných závislých osôb aj na tuzemské
závislé osoby. Správca dane má môžnosť požiadať o predloženie transferovej dokumentácie k transferovému
oceňovaniu nielen pri začatí daňovej kontroly, ale kedykoľvek.

Čo je transferové oceňovanie
a k čomu slúži?

Transferové oceňovanie je metodika, ktorá slúži na stanovenie, zdokumentovanie a preverenie
cien v kontrolovaných transakciách tak, aby zodpovedali princípu nezávislého vzťahu. Transferové
oceňovanie má zamedziť úprave daňových základov medzi závislými osobami.

Počet daňových kontrol sa zvyšuje, a preto je nevyhnutné problematike transferového oceňovania venovať
pozornosť a nezanedbať túto povinnosť zo zákona v rámci novely zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Transferové oceňovanie a naše služby:

 • preverenie transakcií a identifikácia možných rizík
 • revízia zmluvných vzťahov v rámci skupiny
 • plánovanie stratégie transferového oceňovania
 • príprava transferovej dokumentácie
 • vypracovanie porovnávacích štúdií pre jednotlivé transakcie
 • asistencia pri implementácii interných smerníc a predpisov
 • príprava a revízia tzv. APA nárokov
 • aktívna účasť pri daňových kontrolách

Tím, ktorý sa venuje problematike transferového oceňovania, riadi
daňová poradkyňa Ing. Eva Balogová s viac ako 27 ročnou praxou.

Už sme pomohli

72
živnostníkom
110
spoločnostiam
9
združeniam

CLIA agentura referencie HSH Kura Kralovske

CLIA agentura referencie Music aCafe

CLIA agentura referencie Venron

CLIA agentura referencie GIENGER

CLIA agentura referencie Fekollini

Tisk

Marfil logo 1

dorps_logo_transp_V4_700x198

6D558D57-3030-4799-BC2C-2A6560B70149[7]

Buďte pripravený na kontrolu daňového úradu zameranú na transferové oceňovanie. Vyhnite sa problémom so správcom dane.

Kontaktujte nás