Personálne zabezpečenie

Ako zabezpečiť, aby
zamestnanec pristupoval
k práci zodpovedne, v súlade
s požiadavkami firmy?

  Zamestnanec by mal vedieť, ako správne a efektívne postupovať pri plnení svojich pracovných úloh.
  Tento stav je možné zabezpečiť implementovaním vnútropodnikovej normy, ktorá môže:
 • konkretizovať práva a povinnosti zamestnancov vyplývajúcich z pracovného
  alebo iného obdobného pomeru
 • upraviť jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce s ohľadom na špecifické
  pracovné podmienky
 • upraviť otázku zodpovednosti vo vzťahu k jednotlivým funkciám či povolaniam
 • kvalifikovať prípady porušenia pracovnej disciplíny
 • iné, ak je to v súlade s právnymi a všeobecne záväznými predpismi
  Pri určovaní intenzity porušenia pracovnej disciplíny je nevyhnutné prihliadať
  nielen na závažnosť, ale aj na mieru zavinenia zamestnanca, jeho doterajší postoj,
  plnenie pracovných povinností, i na dôsledky, ktoré má porušenie pracovnej disciplíny
  zapríčinilo. Aby mohlo byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné, musí
  vykazovať znaky ako sú: protiprávnosť konania zamestnanca, zavinenie zamestnanca, stupeň
  intenzity porušenia pracovnej disciplíny.

Ako postupovať,
ak zamestnanec spôsobí škodu?

  Zodpovednosť za škodu je jedným z najdôležitejších inštitútov pracovného práva.
  Zamestnávateľ má právo na náhradu škody voči zamestnancovi, ktorý ju svojím konaním
  spôsobil. Zamestnanec je preto povinný správať sa v pracovnoprávnych vzťahoch tak,
  aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodenia majetku. Zamestnanec je
  zároveň povinný hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zamestnávateľ zveril,
  chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore
  s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Uplatnenie náhrady škody a prípadné predchádzanie
  vzniku škodových udalostí je možné dosiahnuť implementovaním:
 • metodického postupu likvidácie škodových udalostí
 • metodického postupu pre predchádzanie škodovým udalostiam
 

Ako správne postupovať
v prípade získavania
nových zamestnancov?

  Cieľom získavania a výberu zamestnancov je získať a vybrať vhodných zamestnancov,
  ktorí sa budú podieľať na výsledkoch spoločnosti a na jej rozvoji. Úlohou výberu je rozpoznať,
  ktorý z uchádzačov o zamestnanie bude vyhovovať požiadavkám pracovného miesta.
  Uchádzač o zamestnanie by mal okrem odborných požiadaviek na pracovné miesto spĺňať
  aj požiadavku, aby prispieval k vytvoreniu kvalitných medziľudských vzťahov v pracovnom
  kolektíve a k vytváraniu tímovej a organizačnej kultúry v spoločnosti. Proces získavania
  zamestnancov je podmienený najmä nasledovnými postupmi:
 • definovaním potreby získania nových zamestnancov pre spoločnosť
 • popisom a špecifikáciou pracovných miest
 • definovaním metód získavania zamestnancov
 

Používajú zamestnanci pri výkone
pracovnej činnosti motorové vozidlá?

  Na pozemných komunikáciách sa smú používať len vozidlá, ktoré svojou konštrukciou,
  vyhotovením a technickým stavom spĺňajú požiadavky bezpečnej a plynulej premávky,
  neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, neznečisťujú a nepoškodzujú pozemné komunikácie,
  neznehodnocujú životné prostredie nad prípustnú mieru.Náplň práce niektorých zamestnancov
  môže spočívať vo vedení motorového vozidla. Zamestnávateľ môže poskytnúť svojim zamestnancom
  motorové vozidlo na plnenie dlhodobých a krátkodobých pracovných úloh, pričom vozidlo môže
  poskytnúť aj na tzv. súkromné účely. V určitých prípadoch môže zamestnanec za účelom plnenia
  pracovných úloh používať aj vlastné motorové vozidlo. V takomto prípade je vhodným odporúčaním
  upraviť režim auto-prevádzky vnútorným predpisom, v ktorom sa vymedzia:
 •  zásady pre poskytovanie a používanie služobných motorových vozidiel
 •  zásady pre používanie vlastných motorových vozidiel zamestnancami
 •  povinnosti vodičov (zamestnancov)
 •  podmienky garážovania a parkovania motorových vozidiel
 •  podmienky údržby, opravy a technického vybavenia motorových vozidiel
 •  podmienky poistenia
 •  ďalšie podmienky plnenia zákonných povinností
 

Ako upraviť a zefektívniť
ďalšie procesy v spoločnosti

 • poskytovanie stravovacích poukážok
 • používanie služobných telefónov
 • poskytovanie príspevkov na rekreáciu
 • iné

Služby, ktoré Vám ponúkame

 • vypracovanie a implementácia vnútropodnikových noriem a smerníc
 • školenie zamestnancov za účelom zefektívnenia interných procesov v spoločnosti
 • individuálny prístup ku každej vašej požiadavke
Vždy pripravení pomôcť
Ing. Agáta Jandorová, DiS
New Business Contact Ing. Agáta Jandorová, DiS Konateľka – výkonná riaditeľka +421 905 138 394 ajandorova@clia.sk

Ing. Eva Balogová, ml.
New Business Contact Ing. Eva Balogová, ml. Konateľka – výkonná riaditeľka +421 903 939 005 ebalogova@clia.sk

Už sme pomohli
98
živnostníkom
263
spoločnostiam
21
združeniam

Zjednodušte si podnikanie

Kontaktujte nás