GDPR dokumentácia

Potrebujete GDPR dokumentáciu,
chránite osobné údaje?

Kto potrebuje GDPR dokumentáciu?

  V súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany osobných údajov je každý, kto napĺňa
  definíciu prevádzkovateľa, povinný zabezpečiť, aby spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva,
  bolo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
  fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
  smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Kto je prevádzkovateľ?

 • zamestnávateľ
 • podnikateľ bez zamestancov
 • obec
 • VÚC
 • štátne a neštátne inštitúcie
 • íný subjekt, ktorý napĺňa definíciu prevádzkovateľa podľa nariadenia a zákona
 

Kto a kedy
vykonáva kontrolu?

  Kontrolu dodržiavania zákonných povinností pre oblasť ochrany osobných údajov vykonáva úrad
  na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“). Kontrola dodržiavania zákonných povinností
  môže vyplynúť:
  a) z podania dotknutej osoby alebo
  b) z vlastnej vôle dozorného orgánu

Postup pri kontrole?

  V prípade vykonania kontroly zo strany úradu, je kontrolovaná osoba povinná poskytnúť nevyhnutnú
  súčinnosť na riadny výkon kontroly (umožniť prístup k požadovaným dokumentom, k informačným
  systémom, poskytnúť úplné a pravdivé informácie, vyjadrenia ku kontrolovaným skutočnostiam).

Na čo sa úrad
pri kontrole zameriava?

  Kontrola z úradu sa zameriava najmä na dodržiavanie jednotlivých zásad spracovania osobných
  údajov, správneho určenia účelu spracovania osobných údajov, právneho základu spracovania osobných
  údajov (zákonnosť spracovania) ako aj plnenia informačnej povinnosti voči dotknutým osobám.
 

Aké služby v rámci GDPR,
vieme zabezpečiť?

 • audit aktuálneho stavu vrátane vypracovania analýzy
 • vypracovanie komplexnej GDPR dokumentácie
 • nastavenie procesov a podpora pri implementácií
 • školenie zamestnancov, podľa pracovného zaradenia
 • súčinnosť v prípade kontroly zo strany Úradu
 • poradenstvo pri zavádzaní nových procesov,
 • činnosť zodpovednej osoby
 
Vždy pripravení pomôcť
Ing. Agáta Jandorová, DiS
New Business Contact Ing. Agáta Jandorová, DiS Konateľka – výkonná riaditeľka +421 905 138 394 ajandorova@clia.sk

Ing. Eva Balogová, ml.
New Business Contact Ing. Eva Balogová, ml. Konateľka – výkonná riaditeľka +421 903 939 005 ebalogova@clia.sk

Už sme pomohli
98
živnostníkom
263
spoločnostiam
21
združeniam

Zjednodušte si podnikanie

Kontaktujte nás