Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Pravidlá Súťaže

„Vyhraj GDPR + obchodné podmienky + reklamačný poriadok pre svoj e-shop na mieru“

CLIA agentúra s.r.o.

 1. Usporiadateľ

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom podľa bodu 4. je CLIA agentúra s.r.o., so sídlom Bojná 329, 956 01 Bojná, Slovenská republika, IČO: 44 314 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro; vložka č.: 22840/N (ďalej len „Usporiadateľ„). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže ( ďalej len „pravidlá“). Pravidlá sa vzťahujú na každú jednotlivú súťaž, ktorú usporiadateľ vyhlási na sociálnej sieti Facebook a pri ohlásení ktorej usporiadateľ na tieto pravidlá odkáže.

 1. Vyhlásenie súťaže

Usporiadateľ Súťaž vyhlási prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook/Instagram/…, ktorý je riadne označený ako „SÚŤAŽ“ a v ktorom je uvedený názov súťaže a odkaz na tieto pravidlá, začiatok a koniec súťaže ( ďalej len „príspevok, ktorým sa vyhlasuje súťaž“)

 1. Trvanie súťaže:

Začiatok súťaže:                Vyhlási usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž

Koniec súťaže:                  Vyhlási usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky

 1. Názov súťaže

“Vyhraj GDPR + obchodné podmienky + reklamačný poriadok pre svoj e-shop na mieru”

 1. Účastníci súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „ účastník“).

 1. Podmienky účasti v súťaži
 2. Do súťaže budú zaradení účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže prostredníctvom vyplnenia povinných polí formuláru na stránke https://clia.sk/ v čase trvania súťaže (ďalej len „formulár“).
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.
 4. Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o výhre v súťaži prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mail, ktorý účastník uviedol .
 5. Počet výhercov vopred upravuje usporiadateľ v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž.
 6. Výhra v súťaži a daň z príjmov
 7. Usporiadateľ určil nasledovné výhry:
  1. Cena: GDPR + všeobecné obchodné podmienky + reklamačný poriadok pre Váš E-shop na mieru
  2. Cena: GDPR + všeobecné obchodné podmienky pre Váš E-shop na mieru
  3. Cena: GDPR pre Váš E-shop na mieru
 8. Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.
 9. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.
 10. Usporiadateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry bezprostredne prostredníctvom e-mailu odoslanej výhercovi.
 11. Žrebovanie výhercu bude prebiehať bez účasti notára spomedzi účastníkov každej jednotlivej súťaže.
 12. Informovanie účastníkov súťaže o výsledku žrebovania, získaní výhry a odovzdávanie výhry
 13. Usporiadateľ informuje účastníkov o ukončení súťaže a o výsledku žrebovania zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú účastník uviedol vo formulári.
 14. Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha jeho kontaktovaním prostredníctvom e-mailovej správy, ktorú účastník uviedol vo formulári. Spôsob a termín odovzdania výhry usporiadateľ dohodne s výhercom prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo iným spôsobom. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie výhru prevziať, alebo nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel alebo osobitných pravidiel súťaže, ktoré usporiadateľ určí v príspevku, ktorým sa vyhlasuje súťaž, stráca výherca nárok na výhru.
 15. Účastník, ktorému bola odoslaná e-mailová správa o tom, že vyhral výhru, je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia tejto správy oznámiť usporiadateľovi, že súhlasí s nadobudnutím výhry, inak účastník stráca nárok na výhru.
 16. Zodpovednosť usporiadateľa
 17. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 18. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.
 19. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.
 20. Úprava a zmena pravidiel súťaže
 21. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj na zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 22. Účastníci súťaže sa môže s týmito pravidlami oboznámiť na stránke https://clia.sk/
 23. Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
 24. Súhlas so spracovaním osobných údajov a ochrana osobných údajov
 25. Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov tákajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdaním ceny. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek odvolať písomnou formou prostredníctvom listu doručeného na adresu sídla usporiadateľa.
 26. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov účastníka na dobu trvania súťaže a na odovzdanie výhry v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhre a doručenia/odovzdania výhry.

Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je podmienkou pre účasť v súťaži a pre odovzdanie výhry výhercovi.

Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením oznámenia na adresu sídla usporiadateľa alebo na info@clia.sk

Na základe písomnej žiadosti, žiadosti podanej mailom má účastník právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR;
 • žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch a právo na prístup
  k osobným údajom, ktoré usporiadateľ o ňom spracováva.

Požiadavky účastníkov v zmysle v.u. vybavujeme do 30 dní a bezplatne s výnimkou čl. 15 ods. 3 Nariadenia.

 1. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
Účel spracovania Zabezpečenie priebehu súťaže, informovanie výhercov o výhre a doručenie/odovzdanie výhry
Právny základ Súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Kategória dotknutých osôb účastníci súťaže / výhercovia súťaže
Kategória osobných údajov meno a priezvisko, e-mail (iné údaje vyplnené účastníkom)
Lehota na výmaz OÚ po dobu trvania súťaže / následne po dobu odovzdania výhry
Kategória príjemcov poverené osoby usporiadateľa súťaže

partner zabezpečujúci priebeh súťaže

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné) bezpečnostná politika spoločnosti
Účel spracovania Informovanie účastníkov o ukončení súťaže a o výsledku žrebovania
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Kategória dotknutých osôb účastníci súťaže
Kategória osobných údajov e-mail
Lehota na výmaz OÚ do riadneho odovzdania výhry
Kategória príjemcov poverené osoby usporiadateľa súťaže

partner zabezpečujúci priebeh súťaže

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné) bezpečnostná politika spoločnosti
 1. Záverečné ustanovenia
 2. Tieto pravidlá sú uverejnené na https://clia.sk/ a nadobúdajú platnosť a účinnosť 08.2021
 3. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami.

V Nitre dňa 23.08.2021

CLIA agentúra s.r.o.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.