Protispoločenská činnosť

Ako postupovať pri príjmaní podania
o protispoločenskej činnosti?

Koho sa týka „whistleblowing“?

 • zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami
 • orgánov verejnej moci s viac ako 5 zamestnancami

Aké hrozia pokuty?

  V prípade nesplnenia povinností v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť povinnej osobe - podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 20 000 €.
 

Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

 • určiť zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súlade so zákonom
 • sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení
 • zverejniť označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení pre všetkých zamestnancov
 • zabezpečiť, aby aspoň jeden zo spôsobov podávania oznámení bol prístupný nepretržite
 • prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia
 • zachovať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa
 • oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali, a to do 10 dní od preverenia
 • vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o podávaní, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby
 • zevidovať oznámenia
 • oboznámiť oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia a spracovaní osobných údajov uvedených v oznámení
 • najmenej počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení
 • prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém
  preverovania oznámení sa vykonáva v súlade s týmto zákonom

Naše služby

 • vypracovanie vnútorného systému preverovania oznámení
 • zabezpečenie dokumentácie „Whistleblowing“
 • školenie zodpovednej osoby a zamestnancov
 • výkon externej zodpovednej osoby
 • aktualizácia smerníc v prípade legislatívnych zmien
 
Vždy pripravení pomôcť
Ing. Agáta Jandorová, DiS
New Business Contact Ing. Agáta Jandorová, DiS Konateľka – výkonná riaditeľka +421 905 138 394 ajandorova@clia.sk

Ing. Eva Balogová, ml.
New Business Contact Ing. Eva Balogová, ml. Konateľka – výkonná riaditeľka +421 903 939 005 ebalogova@clia.sk

Už sme pomohli
98
živnostníkom
263
spoločnostiam
21
združeniam

Zjednodušte si podnikanie

Kontaktujte nás