Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Mimoriadne finančné opatrenia

9. apríla 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 4. apríla 2020.

Vybrané daňové opatrenia a účtovné opatrenia. V praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  1. Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych následkov pandémie vo finančnej oblasti v pôsobnosti Ministerstva financií SR (§ 1 zákona č. 67/2020 Z. z.).
  2. Obdobie pandémie – opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia pandémie, a to od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia neskoršej lehoty podľa tohto zákona (§ 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.).
  3. Vláda môže nariadením rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj neskôr, ak si to vyžiada situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike (§ 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.).

I. Opatrenia v oblasti dane z príjmov

4) Daňové priznanie – k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; v tejto lehote je povinnosť daň zaplatiť (§ 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.); termínové pravidlo sa dá zjednodušene nazvať „mesiac po pandémii“.

5) Oznámenie o predĺžení lehoty – daňovníkovi, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa môže na základe podaného oznámenia predĺžiť lehota najviac o tri (šesť) kalendárnych mesiacov (§ 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.); ak pandémia trvá, platí termínové pravidlo mesiac po pandémii (§ 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z.).

6) Podiel zaplatenej dane (zamestnanec) – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka (zamestnanca), ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie (30. apríla podľa § 50 ods. 1 zákona o dani z príjmov) – možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.); termínové pravidlo sa dá zjednodušene nazvať „dva mesiace po pandémii“.

7) Podiel zaplatenej dane (potvrdenie) – zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 ods. 22 zákona č. 67/2020 Z. z.).

8) Podiel zaplatenej dane (prijímateľ) – počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane tento podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie (§ 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.). Týmto sa rozširuje účel na povinné použitie podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

9) Mzdová učtáreň – hlásenie o vyúčtovaní dane a ročné zúčtovanie a výpočet dane zo závislej činnosti, ako aj ďalšie špecifické povinnosti spadajúce spravidla pod mzdovú učtáreň (podrobnosti pozri v zákone), ak ich lehota uplynie počas obdobia pandémie, sa tiež riadi termínovým pravidlom – mesiac, resp. dva mesiace po pandémii (§ 24 zákona č. 67/2020 Z. z.).

II. Opatrenia v oblasti účtovníctva

10) Lehoty podľa zákona o účtovníctve – počas obdobia pandémie sa považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané zákonné povinnosti (napr. inventarizácia, uloženie závierky do registra) splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 tohto zákona, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr (§ 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.).

11) Lehota na uloženie pokuty – nesplnenie určitých povinností podľa zákona o účtovníctve podlieha pokute od daňového úradu, kde je 5-ročná premlčacia lehota (§ 38 ods. 8 ZDP). Doplňuje sa opatrenie, kedy sa obdobie pandémie do tejto lehoty nezapočítava (§ 20 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.).

III. Opatrenia v oblasti správy daní (daňový poriadok)

12) Doručovanie podania – osoby povinne doručujúce svoje podania na daňový úrad elektronicky môžu doručovať len elektronicky, napr. všetci podnikatelia podľa § 14 daňového poriadku. Zmenou je však to, že aj iné osoby (občania, neziskovky) môžu doručovať na daňový úrad elektronicky (faxom, mailom) bez toho, aby tam bola povinnosť to doručiť duplicitne v listinnej podobe (§ 3 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.). Ak by malo takéto podanie vykonané inou osobou nedostatky, vyzve ju daňový úrad rovnakou elektronickou cestou na ich odstránenie v určenej lehote (§ 3 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.) – zámerom je obmedziť osobné kontakty chodením ľudí na úrad.

13) Zmeškanie lehoty – ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane (§ 4 zákona č. 67/2020 Z. z.).

14) Doručovanie poštou – ak sa počas obdobia pandémie doručuje do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa podmienok doručovania poštových zásielok určených poštovým podnikom (§ 5 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.).

15) Deň doručenia – ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť na pošte do konca úložnej lehoty, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia (tzv. fikcia doručenia), aj keď sa o tom táto osoba nedozvedela (§ 5 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.).

16) Prerušenie daňovej kontroly – počas obdobia pandémie sa lehota na vykonanie daňovej kontroly (1 rok podľa § 46 ods. 10 daňového poriadku), ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu (§ 6 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.). V aplikačnej praxi to bude mať význam aj vtedy, ak by daňový subjekt bol v časovej procesnej tiesni, napr. dôkazy sa môžu predkladať len do skončenia daňovej kontroly.

17) Prerušenie daňovej kontroly – ak daňová kontrola začne počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje zo zákona odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly (§ 6 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.).

18) Čiastkový protokol DPH – ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného dopočtu DPH, daňový úrad môže vydať čiastkový protokol, pričom ho môže vydať aj v situácii, ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov; jeho vydaním sa daňová kontrola prerušuje (§ 6 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.). Čiastkovým protokolom sa môže priznať tá časť odpočtu DPH, ktorú daňový úrad nerozporuje.

19) Prerušenie daňového konania – daňové konanie je konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov (§ 2 ods. c daňového poriadku), pričom ide najmä o vyrubovacie konanie, ktoré môže trvať 3 mesiace (§ 68 ods. 3). Počas obdobia pandémie sa daňové konanie (vyrubovacie konanie), ktoré začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu (§ 8 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.); počas prerušenia neplynú procesné lehoty.

20) Prerušenie daňového konania – ak daňové konanie (vyrubovacie konanie) začne počas obdobia pandémie, toto sa prerušuje zo zákona odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania (§ 8 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.).

21) Prerušenie ďalších lehôt – počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň (§ 69), plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku (§ 85), a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok (§ 9 zákona č. 67/2020 Z. z.).

22) Daňový nedoplatok – nie je dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 10 zákona č. 67/2020 Z. z.).

23) Daňová exekúcia – sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované (§ 11 zákona č. 67/2020 Z. z.).

24) Dodatočné daňové priznanie – daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 12 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.).

25) Úrok z omeškania – daňový úrad nevyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie príslušnú daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ktorá sa stala splatná počas obdobia pandémie (§ 12 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.).

IV. Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel

26) Daňové priznanie – lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 18 zákona č. 67/2020 Z. z.).

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.