Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Potrebujem vôbec transferovú dokumentáciu? Bude mi stačiť aj skrátená dokumentácia?

31. januára 2020

Ekonomická situácia na Slovensku je v súčasnosti kolísavá, avšak počet samostatne zárobkových subjektov narastá. Dôsledkom čoho je frekventovanejšie zakladanie nových spoločností ako v minulosti. Vlastniť alebo „šéfovať“ viac ako jednej spoločnosti na Slovensku alebo v zahraničí nie je v dnešnej dobe nič výnimočné. Čo sa však najčastejšie podceňuje je oblasť prepojených (závislých) osôb a transakcie s takýmito subjektami.

Dokumentačná povinnosť je pre daňovníkov ustanovená v § 18 ods. 1 ZDP, podľa ktorého daňovník vedie dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a o použitej metóde transferového oceňovania, pričom jej obsah a rozsah vo forme usmernenia určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Skúsenejší konatelia a podnikatelia, už čo to počuli o tejto zákonnej úprave, ktorá je, mimochodom, kontrolovaná daňovými úradmi. Následné dodanenie nesprávne ohodnotených závislých transakcií a pokuta, môžu byť pre daňovníka veľkým škrtom v hospodárení.

Späť však k samotnému Transferovému oceňovaniu, ktoré prešlo v posledných rokoch najvýraznejšími zmenami z pohľadu legislatívy. Aktuálne by každého daňovníka, ktorý má počas zdaňovacieho obdobia transakcie so závislými osobami, malo zaujímať posledné platné Usmernenie č. MF/019153/2018-724. Na portáli Finančnej správy a samozrejme aj na „googli“ je toto usmernenie voľne dostupné.

Najvýraznejšou zmenou prešlo najmä prerozdelenie daňovníkov medzi jednotlivé druhy dokumentácií. A samozrejme obsah skrátenej dokumentácie prešiel administratívnou zmenou, ktorá má uľahčiť život daňovníkom s nevýznamnými transakciami.

Ak sa nenájdete v okruhu osôb, ktoré majú povinnosť viesť úplnú, základnú alebo skrátenú dokumentáciu a evidujete závislé transakcie – Vaša povinnosť je splnená riadnym vyplnení daňového priznania.

Skrátená dokumentácia

Samotná skrátená dokumentácia je trojstranový dokument štruktúrou podobný daňovému priznaniu (viď. www.clia.sk sekcia Transferové oceňovanie – prílohy). Táto evidencia má za úlohu zjednodušiť administratívnu záťaž pri vypracovávaní dokumentácie, ktorá bola vyžadovaná ešte podľa predošlého usmernenia. Na jednej strane hodnotím tento krok ako veľké plus pre daňovníkov, ktorí majú závislé transakcie nastavené podľa bežných trhových cien, resp. objem transakcií je minimálny a nepravidelný. Avšak stále existuje skupina podnikateľov (spoločností), ktorí majú povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu (príloha), no závislé transakcie sú významnejšieho charakteru na pravidelnej báze. Objasnenie týchto cien nie je vždy jednoduchý proces a ani samotní konatelia nevedia exaktne vysvetliť spôsob stanovenia cien takýchto transakcií. Počas prípadnej kontroly zo strany daňového úradu nemusí vyplnená príloha k transferovému oceňovaniu stačiť.

Je veľmi dôležité sa správne rozhodnúť nad variantom vypracovania takejto dokumentácie a zvážiť aj podpornú dokumentáciu s trhovou analýzou a porovnaním stanovenia cien v závislých obchodoch (rovnako ako v základnej dokumentácii).

Kto musí mať skrátenú dokumentáciu ?

 • daňovníci, na ktorých sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve
  • o významných tuzemských a cezhraničných kontrolovaných trans­akciách;
 • daňovníci – fyzické osoby, ktorí zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ak vychádzajú z evidencie príjmov, zásob a pohľadávok podľa § 6 ods. 10 ZDP a uplatňujú si paušálne výdavky vo výške 60 % alebo z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo z jednoduchého účtovníctva
  • o významných tuzemských a významných cezhraničných kontrolovaných transakciách;
 • daňovníci – fyzické osoby, ktorí zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP z výsledku hospodárenia, ak vychádzajú z podvojného účtovníctva
  • o významných tuzemských a významných cezhraničných kontrolovaných transakciách;
 • daňovníci, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou a nespadajú pritom pod kritériá pre vedenie základnej a úplnej dokumentácie
  • o významných tuzemských kontrolovaných transakciách;
 • organizácie verejnej správy alebo ústrednej správy, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie, v ktorých dosahujú zdaniteľné príjmy a vykazujú základ dane (napr. ministerstvo s organizáciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti)
  • o významných tuzemských kontrolovaných transakciách;
 • daňovníci s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo VÚC na majetku, kontrole a vedení (napr. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC), ktorí uskutočňujú tuzemské transakcie s inými daňovníkmi s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo VÚC na majetku, kontrole a vedení alebo s organizáciami ústrednej alebo verejnej správy
  • o významných tuzemských kontrolovaných transakciách;
 • daňovníci, ktorí uplatňujú úľavu na dani podľa § 30a ZDP (príjemca investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  o nevýznamných tuzemských a cezhraničných kontrolovaných transakciách.

Autor: Ing. Adam Čiffáry

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.