Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Covid pasy, testy a kontroly: Poznáte nariadenia a povinnosti?

30. novembra 2021

Pandemická situácia sa dynamicky vyvíja a mení, spolu s ňou sa neustále aktualizujú aj rôzne nariadenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziko a prenos ochorenia. Tie sa dotýkajú každého z nás, samostatne aj zamestnávateľov a podnikateľov, ktorým udeľujú rôzne povinnosti. Ako je to s kontrolou covid pasov a testov?

 

 

Vyhláška 264 nariaďuje z dôvodu ochrany verejného zdravia dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko. Tento režim nazývame OTP (očkovaní-testovaní-po prekonaní), ktorý definuje, za akých okolností môžu zamestnanci vstúpiť na pracovisko. Túto možnosť majú len zamestnanci, ktorí sú:

  • zaočkovaní
  • otestovaní
  • po prekonaní Covid-19

Táto vyhláška ďalej udeľuje právo nahliadať do covid pasu alebo iného dokladu súvisiaceho s ochorením Covid-19, ktorým sa musí zamestnanec preukázať.

 

Prečo táto vyhláška vyšla?

Účelom tejto vyhlášky je predchádzať vzniku a šíreniu prenosných ochorení, v tomto prípade Covid-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie. Zamestnávateľ preto musí splniť svoju povinnosť podmieňovania vstupu zamestnanca na pracovisko, čím spĺňa nariadenia.

 

Kontrola & GDPR

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať vstup zamestnancov na pracovisko tým, že nahliada do dokumentácie ako vakcinačný certifikát či PCR test alebo lekárska správa. Táto kontrola však nespadá pod zákon o GDPR keďže nahliadnutie do dokumentov nie je považované za spracúvanie osobných údajov.

Avšak v prípade, že sa zamestnanec odmietne relevantným dokumentom preukázať, odmietne bezplatné testovanie ponúknuté zamestnávateľom alebo v prípade pozitívneho výsledku testu, osobné údaje budú ďalej spracované za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, (najmä evidencia prekážok v práci, evidencia práce neschopnosti) v závislosti od konkrétnej situácie.

 

Kontrola ako zákonná povinnosť

Vyhláška 265, ktorá usmerňuje kontroly certifikátov či testov je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa alebo zamestnávateľa. Ak sa zamestnanec odmietne preukázať, zamestnávateľ je povinný zamietnuť vstup na pracovisko. V tomto prípade zamestnancovi neprináleží mzda za príslušný deň.

Zamestnávateľ je zároveň povinný viesť evidenciu získaných informácií. Ak sa zamestnanec odmietne preukázať alebo je testovaný pozitívne, zamestnávateľ musí tieto skutočnosti riadne evidovať ako prekážku v práci. Pozitívne testovaný zamestnanec následne odchádza na PN.

 

Mlčanlivosť

Každý zamestnávateľ je povinný poučiť osoby kontrolujúce dokumenty o nutnosti zachovania mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré pri kontrole zistí, vrátane statusu očkovania, testovania či prekonania ochorenia.

 

Manuál Ministerstva hospodárstva SR

S cieľom zabezpečiť, čo najjednoduchšie porozumenie aktuálnym pravidlám, ale aj naplniť uznesenie vlády SR zo dňa 24.novembra, Ministerstvo hospodárstva vydalo manuál pre zamestnávateľov, v ktorom definuje vykonávanie testov medzi zamestnancami v prevádzkach a podnikoch. V tomto manuáli sa dozviete podrobné informácie a pokiaľ si nie ste istí, bude pre vás skvelou pomôckou. V skratke je však zamestnávateľ povinný vykonávať tieto aktivity:

  • evidovať testovaných zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania, výsledok testovania, podpis zamestnanca a podpis autorizovanej osoby (tento stav by mal trvať minimálne do konca roka 2021)
  • zamestnávateľ takto vedie evidenciu osobných údajov testovaných zamestnancov, ktorá obsahuje okrem iného aj údaje týkajúce sa zdravia (rozlišujeme údaje týkajúce sa zdravia a zdravotnú dokumentáciu)
  • poučenie oprávnených osôb o nutnosti mlčnalivosti o všetkých zistených skutočnostiach
  • dbať na osobné práva všetkých zamestnancov, ktoré nesmú byť odopreté a zamestnanci o tom musia byť správne informovaní

 

Poverenie testovania

Zamestnávateľ môže poveriť externú spoločnosť vykonávaním testovania na pracovisku. Ak táto situácia nastane, musí vykonať príslušné právne úkony v závislosti na postavení tejto firmy.

V tejto situácii má každý zamestnanec svoje práva, ktoré mu nesmú byť odopreté. Zamestnávateľ preto poučí svojho zamestnanca o týchto právach aj o práve na ochranu osobných údajov.

Každý zamestnávateľ by mal mať práve preto správne vypracovanú informačnú povinnosť dotknutých osôb a zároveň poveril vhodnú, zodpovednú osobu, ktorá na tieto aktivity dohliada. Ideálnym riešením je vypracovanie týchto pravidiel na mieru jednotlivým zamestnávateľov alebo prevádzkovateľom. Ak o nich máte záujem aj vy, obráťte sa na náš tím prostredníctvom kontaktného formuláru.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.