Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Index daňovej spoľahlivosti v roku 2022

3. februára 2022

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňových subjektov, podľa plnenia ich povinností voči rôznym úradom alebo partnerom. Na Slovensku síce nie je novinkou, avšak donedávna bol nedostatočne prepracovaný, kvôli čomu prešiel koncom minulého roka novelizáciou.

 

 

Čo je to Index daňovej spoľahlivosti?

Tento Index je považovaný za objektívny a nezávislý nástroj hodnotenia daňových subjektov, ktorého cieľom je motivovať podnikateľov k plneniu svojich povinností a záväzkov. Index získava kažý podnikateľ na základe hodnotenia vybraných kritérií.

Aké sú kritériá hodnotenia?
 • Dodržiavanie daňových predpisov a plnenie zákonných povinností
 • Dodržiavanie colných predpisov a plnenie zákonných povinností
 • Dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Predkladanie daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty, hlásení, kontrolných výkazov
 • Predkladanie daňových priznaní k spotrebným daniam
 • Platenie daní včas a v plnej výške
 • Platenie colného dlhu včas a v plnej výške
 • Výsledky daňovej kontroly
 • Ekonomické ukazovatele (počet zamestnancov, obrat a pod.)
Ako zistím svoj index?

Z hodnotenia vyššie uvedených kritérií následne vyplynie index. O výsledkoch hodnotenia sú však informovaní iba tí podnikatelia, ktorí získajú status spoľahlivého daňového subjektu. Spoločne s hodnotením je podnikateľom doručený aj zoznam benefitov, ktoré sú oprávnení využívať.

Index je nielen pomôckou pre úrady, ale aj pre ostatné firmy. Keďže Index daňovej spoľahlivosti je po novom verejne dostupný, každý podnikateľ si môže skontrolovať index potenciálneho partnera či zamestnávateľa. Týka sa teda každého typu podnikateľa, či už právnických osôb ako s.r.o. alebo fyzických osôb, ktoré majú príjem z podnikania, ale aj SZČO. Hodnotenie sa netýka jedine tých podnikateľov, ktorí v predchádzajúcom zdaňovacom období vykázali nulové príjmy.

Čo všetko sa mení?

Ministerstvo financií schválilo návrh na zmeny v hodnotení Indexu daňovej spoľahlivosti už 27.októbra, avšak do platnosti vstúpili až od 1.januára 2022. Najvýraznejšími zmenami sú:

 • hodnotenie spoľahlivosti neprebieha už len na základe plnenia si povinností voči štátu, ale aj na základe ekonomických ukazovateľov (počet zamestnancov, obrat, výsledok hospodárenia)
 • Index daňovej spoľahlivosti sa stáva verejne dostupným na stránke Finančnej správy, pričom zverejnený bude najneskôr 30.júna 2022
 • podnikatelia dostanú hodnotenie najneskôr do konca mesiaca po uplynutí 2 rokov od registrácie k dani z príjmov
 • prehodnocovanie bude prebiehať každých 6 mesiacov v kalendárnom roku
 • spoľahliví podnikatelia získavajú benefity
 • nespoľahliví daňovníci budú mať prísnejšie podmienky
Benefity a sankcie

Z Indexu daňovej spoľahlivosti vyplývajú aj určité benefity a sankcie, ktorých cieľom je podnikateľov motivovať k plneniu svojich povinností. V prípade, že je podnikateľ zaradený medzi spoľahlivé subjekty, získať môže benefity v rámci “osobitých daňových režimov”, medzi ktoré patria:

 • Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.
 • Prihliadanie na Index v prípade udeľovania pokút správcom dane.
 • Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
 • Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní.
 • Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania.
 • Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane.
 • Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
 • Zaslanie oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
 • Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie NO DPH.
 • Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona o používaní ERP a daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania.
 • Určenie termínu začatia daňovej kontroly NO DPH po dohode s daňovým subjektom.
 • Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom.
 • Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie NO DPH v prípade splnenia zákonných podmienok.
 • Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej daňovému subjektu v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania.
 • Zníženie periodicity výkonu daňovej kontroly a uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou na spotrebných daniach.
 • Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 €.
 • Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok.

Naopak nespoľahliví podnikatelia nielenže nebudú môcť tieto benefity využívať, budú mať skrátenú lehotu (8 dní) v súvislosti s daňovou kontrolou a vyššie, potenciálne udelené pokuty.

Ako sa stať spoľahlivým podnikateľom?

Benefity, ktoré vyplývajú z hodnotenia Indexu sa síce nemusia zdať dostatočne motivačné, no pravdou je, že každému podnikateľovi dokážu výrazne uľahčiť fungovanie. Nielenže dokážu znížiť administratívnu záťaž, predstavujú aj zvýhodnené lehoty a podmienky v rôznych situáciách, ktoré môžu odbremeniť aj z časového a finančného hľadiska.

Aby ste sa stali spoľahlivým podnikateľom, je potrebné plniť si svoje povinnosti načas a správne. S tým vám môžeme pomôcť aj my v Agentúre Clia, kde vám pripravíme balíček služieb na mieru vašich aktivít a podnikateľskej činnosti. Takto sa môžete spoľahnúť, že vaše daňové priznania, úhrady a mnohé ďalšie povinností budú zakaždým riadne splnené.

V prípade, že si želáte konzultáciu alebo nezáväznú cenovú ponuku, kontaktujte nás prostredníctvom formuláru. Náš tím sa s vami spojí v čo najkratšom čase.

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.