Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Transferové oceňovanie: Koho sa týka a aké má povinnosti?

8. júla 2021

Väčšina podnikateľov sa transferovým oceňovaním nezaoberá pretože si myslí, že sa ich to netýka. Vo všeobecnosti je tento typ povinností a dokumentácie vnímaný v spojitosti s veľkými firmami či korporáciami. Avšak transferové oceňovanie bežnou súčasťou malých a stredných podnikov, či dokonca rodinných firiem. Čo všetko transferové oceňovanie a s nim súvisiaca dokumentácia znamená a aké povinnosti pre podnikateľov z tohto vyplývajú?

 

 

Čo je to transferové oceňovanie?

Do roku 2015 sa transferovým oceňovaním zaoberalo len veľmi málo podnikov, najmä tie, ktoré mali obchodné vzťahy v zahraničí. Avšak po roku 2015 sa z neznámeho pojmu stala povinnosť pre mnohé, bežné podniky, malých aj stredných podnikateľov, aj tých ktorí obchodujú len v rámci Slovenska. Transferové oceňovanie a jeho povinnosti však definujú medzinárodne uznávané zákony, ale aj domáce nariadenia.

Týka sa každého podnikateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť so závislou osobou. Za závislú osobu sú považované blízke osoby, osoby ekonomicky alebo inak prepojené, osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. V týchto prípadoch je potrebné transferovú dokumentáciu vypracovať z dôvodu ochrany trhových cien a predchádzaniu manipulácie daňového základu. Týka sa to cien za odvedenie služieb, cien za tovar, ale aj napríklad pôžičiek. Tieto transakcie sú podľa zákona o dani z príjmov kontrolovanými transakciami a vyžadujú si správne vypracovanie transferovej dokumentácie.

Ak teda napríklad podnikateľ ponúka služby, ktorých odberateľom je firma jeho rodinného príslušníka, tento vzťah je považovaný za kontrolovanú transakciu a vyžaduje si správne vypracovanú transferovú dokumentáciu. Ak je však odberateľom neznáma osoba alebo podnik bez akéhokoľvek predchádzajúceho vzťahu, takýto obchodný vzťah nie je považovaný za kontrolovanú transakciu a nevyžaduje si transferovú dokumentáciu. Za kontrolované transakcie sa však považujú aj mnohé ďalšie typy, napríklad aj zahraničné transakcie, ktoré sú vykonávané so štátom, s ktorým nie je uzatvorená dohoda.

Účelom transferového oceňovania je dohliadať na to, aby transakcie medzi subjektami odrážali trhové podmienky, čiže také, ktoré by fungovali medzi nezávislými osobami. Týmto zákon predchádza zámernému ovyplvňovaniu výšky základu dane a manipulácii daňovej povinnosti.

 

Kto je závislá osoba?

V rámci transferového oceňovania rozlišujeme viacero typov závislých osôb. Obchodný vzťah s týmito kategóriami si vyžaduje transferovú dokumentáciu. Platí to pre tieto kategórie:

1. Blízke osoby – termín definuje priamo občiansky zákonník, ktorý do tejto skupiny radí napríklad, súrodencov, manželov, iné osoby v rodinnom alebo podobnom vzťahu. Patrí tu každá osoba, ktorá by ujmu jednej strany pociťovala ako vlastnú, čiže do tejto kategórie môžeme zaradiť aj partnerov a blízkych priateľov.

Príklad: manželia, súrodenci, rodičia a deti, rôzni rodinní príslušníci, partneri, priatelia

 

2. Ekonomicky a personálne prepojené osoby – v tomto prípade ich definuje zákon o dani z príjmov, ktorý takýto vzťah opisuje ako účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení iného subjektu (minimálne 25%), prípadne vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou či vedením tej istej osoby či jej blízkej osoby alebo subjektu, alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

Príklad: spoločníci v právnom subjekte

 

3. Osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku – skupiny dcérskych spoločností so spoločnou materskou spoločnosťou s povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú uzávierku za skupinu.

 

4. Iné prepojenie – vzťah vytvorený za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty, prepojenie nemusí byť ekonomické alebo personálne či s blízkou osobou, no podmienky obchodného vzťahu sú výrazne zvýhodnené (netrhové).

 

Typy dokumentácie

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu teda dokumentuje férovosť nastavených obchodných podmienok vo vyššie spomenutých obchodných vzťahoch. Takúto dokumentáciu na mieru vašich obchodných vzťahov a povahe kontrolovaných transakcií vypracúva na mieru odborník – právnik. Obsahovať musí presný popis obchodného vzťahu, vyčíslenie odmien a cien, ktoré sú založené na aktuálnych trhových podmienkach. Tieto transakcie by mali byť porovnané s bežnými obchodnými partnermi – nezávislými osobami, aby bolo zjavné, že všetky podmienky tohto vzťahu spĺňajú férové podmienky podnikania.

Spôsob aj formu vypracovania transferovej dokumentácie určuje Ministerstvo financií, ktoré zároveň definuje všetky náležitosti, ktoré takéto dokumenty musia obsahovať. Zároveň rozdeľuje typy dokumentácie na 3 skupiny – skrátenú, základnú, úplnú.

Skrátená dokumentácia – určená je pre fyzické osoby – podnikateľov (SZČO), mikro podniky, podnikateľov, ktorí významné tuzemské kontrolované transakcie a špeciálne vymedzené subjekty v § 22a ods. 1 až 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – ak to nie je úplne dôlôežité tak toto môžeme vynechať, aby to nebolo príliš komplikované. Takúto administratívne najjednoduchšiu dokumentáciu má povinnosť vypracovať väčšina malých podnikov, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie.

Základná dokumentácia – častou formou transferovej dokumentácie je jej základná podoba, ktorá je určená pre podnikateľov s významnými cezhraničnými transakciami a výnosmi presahujúcimi 8 miliónov eur, podnikatelia s cezhraničnými transakciami v celkovej hodnote viac ako milión eur, podnikateľom s významnými domácimi transakciami, ktorí uplatňujú úľavu na dani alebo aj podnikateľom s nevýznamnými transakciami so závislými osobami, ktoré sú však daňovníkmi v nespolupracujúcom štáte.

Úplná dokumentácia – najkomplexnejšia a najzložitejšia forma dokumentácie, ktorá sa týka zväčša väčších podnikov, prípadne podnikov fungujúcich v špecifických oblastiach alebo vykonávajúce špecifické aktivity. Povinnosť vypracovať takúto dokumentáciu majú napríklad podnikatelia vykazujúci stratu viac ako 300-tisíc eur, podnikatelia vykazujúci stratu viac ako 400-tisíc počas dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, podnikatelia žiadajúci o úpravu základu dane, podnikatlia uplatňujúci úľavu na dani, podnikatelia, ktorí obchodujú so závislými osobami nezmluvného štátu či podnikatelia preukazujúci výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

 

Ako vytvoriť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia je bežnou aktivitou, ktorá sa týka mnohých podnikov a podnikateľov, častokrát aj tých najmenších. Je to komplexná záležitosť, ktorá si vyžaduje správny prístup a skutočne odborné vypracovanie, preto je dôležité, aby ste túto povinnosť zverili do rúk profesionálov a nespoliehali sa na šablóny. Vypracovanie vo väčšine prípadov nie je náročné ani zaťažujúce, najmä ak vám ho zabezpečuje človek, ktorý problematike rozumie. Pomôže vám správne určiť kontrolované transakcie a determinovať závislé osoby a následne aj spracovať jednotlivé transakcie a ich podmienky.

 

V Agentúre Clia sa transferovej dokumentácii venujeme v plnom rozsahu. Náš tím pozostáva zo skvelých právnikov s dlhoročnou praxou aj v konkrétne tomto smere. Nezáleží preto, či potrebujete vypracovať skrátenú alebo úplnú dokumentáciu, túto službu vám prispôsobíme na mieru. Môžete si byť úplne istí, že vaša dokumentáciu bude spĺňať všetky náležitosti definované zákonmi a s meniacimi sa predpismi. V prípade, že máte záujem o vypracovanie transferovej dokumentácie a želáte si cenovú kalkuláciu, obráťte sa na nás prostredníctvom nášho formuláru. Náš tím sa s vami čo najskôr spojí.

 

O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
NEWSLETTERPrihláste sa do nášho newslettera

SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.